Tag: chi tiết máy chấm công thẻ từ RONALD JACK K300

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK K300

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK K300

Những người được phân quyền admin được phép truy cập vào hệ thống phần mềm và có quyền điều chỉnh một số quy định của công ty trong hệ thống phần mềm. ( Thêm mới nhân viên, xoá danh sách